İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi

Fatih Aydoğdu, Mücahit Dilekmen

Abstract


Bu çalışmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okul başarılarının bireysel ve aile değişkenleri açısından incelemesi amaçlanmıştır. Çalışma örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezindeki ilkokullardan 2, köy okullarından 2 ve Çayırlı ilçesindeki 2 okulda bulunan ve seçkisiz olarak belirlenmiş on üç 4. Sınıfta öğrenim gören toplam 230 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel türde tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönemine ait ağırlıklı başarı ortalamaları dönem sonunda gerekli izinler alınarak okul idarelerinden elde edilmiştir. Araştırmada kişisel bilgilerin gizliliğinden hareketle, öğrencilere sınıf listesindeki sıralarına K1, K2, K3... şeklinde kodlar verilerek analiz edilmiştir. Veriler SPSS.21 programı ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, ailenin aylık gelirine, kardeş sayısına, evin ısınma yöntemi ve babanın çalışma durumuna göre öğrencilerin başarıları arasında anlamlı farklılaşma bulunurken, cinsiyet, yerleşim türü, aile tipi, kendilerine ait çalışma odası olma durumu, evlerinde engelli ya da sürekli hastalıklı birey olma durumu, annenin çalışma durumu ve öğrencilerin sağlık problemlerine sahip durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılaşma görülmemiştir.

Keywords


İlkokul dördüncü sınıf; Akademik Başarı

Full Text:

PDF

References


Akın, F. (2012). Okul İçi ve Okul Dışı Öğrenmelerin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.

Annunziate, D., Hogue, A., Faw, L. Ve Liddle, H.A. (2006). Family Functioning and School Success in At-Risk, Inner-City Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 35(1) 105–113.

Ayas, M. (2000). İlköğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Başarısını Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Baltaş, A., Üstün Başarı, Remzi Kitabevi Yay., İstanbul, 2004.

Belsky, J., Burchinal, M., McCartney, K., Vandell, D.L., Clarke-Stewart, K.L., & Owen, M.T. (2007). Are there long- term effects of early child care? Child Development,78, 681-701.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem-A Yayınları. Ankara.

Dam, H. (2008). Öğrencinin Okul Başarısında Aile Faktörü, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (14), s. 75-99.

Engin, A.O., Özen, Ş. ve Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin Okul Öğrenme Başarılarını Etkileyen Bazı Temel Değişkenler, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 125-156.

Erkan, S. Ve Kırca, A. (2010). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

Gershenson,, S.& Langbein, L. (2015).The Effect of Primary School Size on Academic Achivement, Educatıonal Evaluatıon And Polıcy Analysıs, 37 (1), 135-155.

Halle, Tamara G.; Kurtz-Costes, Beth; Mahoney, Joseph L. Family influences on school achievement in low-income, African American children. Journal of Educational Psychology, 89(3), 527-537.

İlğan, A., Erdem, M. Yapar, B., Aydın, S. ve Aydemir, Ş.Ş. (2012). Veli İlgisi ve İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavlarını (SBS) Yordama Düzeyi, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2).

Keskin, G. ve Sezgin, B. (2009). Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4 (10).

Konan N. ve Oguz V. (2015). Pre-School Teachers' Views About the Evaluation Criteria in the "Teacher Supervision Form", Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, 1 (1), 62-76.

Mashburn, A.J., Justice, L.M., Downer, J.T. and Pianta, R,C. (2009). Peer Effects on Children’s Achievenment During Kindergarten, Child Development, 80 (3), 686-702.

Nagac, K. (2016). An Econometric Analysis of Student Success and Classroom Size in Turkey, Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, 2 (1), 17-30.

Osman Engin, A., Özen, Ş. ve Bayaoğlu, V. (2009). Öğrencilerin Okul Öğrenme Başarılarını Etkileyen Bazı Temel Değişkenler, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 125-156.

Ozfidan, B. & Demir. H. (2014). Bask Çift Dilli Egitimi ve Bunun Turkiyedeki Olasi Çift Dilli Egitim İcin Örneklendirilmesi. Asian Journal of Instruction (AJI), 2(1(ÖZEL)), 77-85

Ozfidan, B., & Ugurlu, O. (2015). The Idea Of Race And Racial Differences. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, 1(1), 85-98

Önür, H. ( 2013). Gelir Düzeyinin Eğitim İmkanlarından Yararlanma Düzeyine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, s.279.

Özdamar, K., Odabaşı, Y., Hoşcan, Y., Kırcaali-İftar, G., Özmen, A. ve Uzuner, Y. (1999). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Bilim ve Araştırma (Editör Ali Atıf Bir). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Richards, Donald. (1986). Productive and Effective Schools. Chicago, Illinois: The Annual Conference of The American Finance Assocation.

Sadi, Ö., Uyar, M. ve Karamanoğlu, H.Y. (2014). Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Başarılarında, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Aile Yapısının Rolü, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 16.

Sulis, I., ve Porcu, M . (2015). Assessing Divergences in Mathematics and Reading Achievement in Italian Primary Schools: A Proposal of Adjusted Indicators of School Effectiveness Socıal Indıcators Research, 122 ( 2),607-634.

Sulku, Seher N. ve Abdioğlu. Z. (2015). Public and Private School Distinction, Regional Development Differences, and Other Factors Influencing the Success of Primary School Students in Turkey. Educatıonal Scıences-Theory & Practıce, 15 (2), 419-431.

Şeker, M. (2013). İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıflarda Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.

Temel, Z. F. (2001). Okul Öncesi Eğitime Aile Katılımı. Gazi Üniversitesi Anaokulu- Anasınıfı Öğretmen El Kitabı, İstanbul:Ya-pa.

TÜSİAD. (2005). Doğru Başlangıç, Türkiye’de Okulöncesi Eğitim, TÜSİAD 2005-05.396.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN  2378-0991 (online)