An Investigation of the Effect of School Principals’ Spiritual Leadership Competencies on Teachers’ Organizational Citizenship Behaviors

Bayram Bozkurt

Abstract


This study investigated the effects of school principals’ spiritual leadership competencies on teachers’ organizational citizenship behaviors. Data were collected from 409 teachers and vice principals working in one of the central districts of a large southeastern city in Turkey via a data collection form. Spiritual Leadership Scale and Organizational Citizenship Behaviors Scale were used for data collection. The obtained data were analyzed using quantitative analysis techniques in the SPSS program. Findings of the research indicated that there was a statistically significant and positive relationship between spiritual leadership, organizational citizenship behaviors and sub-dimensions of organizational citizenship behaviors. Furthermore, regression analysis revealed that spiritual leadership was a significant predictor of organizational citizenship behaviors. 


Keywords


Leadership, Spiritual leadership, Organizational citizenship behaviors, School principal.

Full Text:

PDF

References


Anderson, P. (2000). This place hurts my spirit! Journal for Quality and Participation, 23(4), 16-17.

Akar, A. C. (2010). “Ruhsal Liderlik ve Ruhsal Liderliğin Eğitim Örgütlerinde Uygulanabilirliği Hakkında Teorik Bir Çalışma” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Baloğlu, N. and Karadağ, E. (2008). Ruhsal liderlik üzerine teorik bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 58, 165-190.

Barksdale, K. and Werner, J. M. (2001), “Managerial Ratings of In-Role Behaviors, Organizational Citizenship Behaviors and Overall Performance: Testing Different Models of Their Relationship, ” Journal of Business Research, 51: 145-155.

Baron, J. (2000), Thinking and Deciding (Cambridge: Cambridge University Press, 3th Ed.).

Basım, H., and Şeşen, H. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği ve Karşılaştırma Çalışması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 4.

Bass, B. M. (1990), Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications, New York: The Free Press.

Baş, G. and Şentürk, C. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Güven Algıları, s: 29-62 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Cilt 17, Sayı 1.

Bozkuş, K. and Gündüz, Y. (2014). Ruhsal Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Modellenmesi, "Ist Eurasian Educational Research Congress ".

Burns, B. M. and Collins, R. W. (2000), “Organizational Citizenship Behaviour in the US Context,” http//hsb.baylor.edu/ramsower/acis/papers/burns.html Alıntı tarihi: 06.01.2015.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. and Demirel, F.(2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi

Dağlı and Ardıç, (2014). Ortaokullarda Görevli Öğretmenlerin Ruhsal Liderliğe İlişkin Algıları, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, (56-73)

Deluga, R. J. (1995), "The Relation Between Trust in The Supervisor and Subordinate Organization al Citizenship Behavior," Mititary Psychology, 7/1: 1-16.

Dinç, Ö. , Vardarlıer, P. , Erdilek, K. , Konakay, K. And Çetin, G. (2012). Liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde güvenin rolü, C.10, S.10, Ocak 2012.

DiPaola, M. F. and Hoy, W. K. (2005). Organizational citizenship of faculty and achievement of high school students. The High School Journal, 88, 35–44.

Fairholm, G. W. (1997). Capturing the hearth of leadership: Spirituality and community in the new American workplace. Wesport, CT.: Praeger.

Filiz, Ş. (2001) “Ihvan-ı Safa (X.yy)’Ya Göre İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı.” Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 10, Ss: 101-124.

Fry, L. W. (2003). “Toward A Theory of Spiritual Leadership.” The Leadership Quarterly, No:14, Pp: 693–727.

Fry, L. W. (2005). Toward a paradigm of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 16, 619-722.

Fleischman, P. R. (1990). The healing spirit: Explorations in religion and psychotherapy. Cleveland, SC: Bonne Change Press.

Giap, B. N., Hackermeier, I., Jiao, X., and Wagdarikar, S. P. (2005). Organizational citizenship behavior and perception of organizational justice in student jobs.

Gürbüz, S. and Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2): 174-190.

Karadag, E. (2009). Spiritual Leadership and Organizational Culture: A Study of Structural Equation Modeling. Educational Sciences: Theory and Practice, 9(3), 1391-1405.

Karaduman, S. (2010). Modernizmden postmodernizme kimliğin yapısal dönüşümü. Journal of Yasar University

Karaman, F. (2008). “İsmail Fethi’nin Ruh ve Ahlâk İle İlgili Görüşleri” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 16. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Katz, D. (1964). Motivational basis of organizational behavior. Behavioral Science , 9(2):131-146.

Kurtar, Ş. (2009). Ruhsal liderlik ölçeği: Türkçe dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Keskin, Ş. (2010). “Platon’un Ruh Anlayışının Siyaset Anlayışına Etkisi” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Maddock, R. D. and Fulton, R. L. (1999). Motivation, emotions, and leadership: The silent side of management. Westport: Quorum Books.

Narayanasamy,1999, A Model For Actioning Spirituality ’ den aktaran Sulu E. 2000, Neck

Netemeyer, R., MC Kee, D. O., Mc Murran, R. (1997), “An Investigation Into The Antecedents of Organizational Citizenship Behavior in a Personnel Selling Context," Journal of Marketing, 61/3: 85-98.

İplik, F. N. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Adana: Nobel Kitabevi, Özyurt Matbaacılık.

Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(3), 377-403.

Organ, D. W. (1988), Organizational Citizenship Behavior : The Good Soldier Syndrome (Lexington, England: Lexington Books).

Ölçüm & Çetin. M. (2004). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Ankara: NobelYayın Dağıtım.

Özgan, H., and Bozbayındır, F., B. A. B. F. (2013). Öğretmenlerin Ruhsal Liderlik Algıları İle Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12.

Ural, A., & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi: SPSS 10.0-12.0 for windows. Detay Yayıncılık.

Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J. B. and Bachrach, D. G. (2000), “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research,” Journal of Management, 26/3: 513-563.

Polat, S. (2011). “The Level of Faculty Members' Spiritual Leadership (SL) Qualities Display According To Students in Faculty of Education.” Procedia Social and Behavioral Sciences No: 15.

Rost, J.C. (1993), Leadership for the Twenty-First Century, Westport, CT: Praeger.

Smith, C. A., Organ, D. W. and Near, Y. (1983), “Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and Antecedents,” Journal of Applied Psychology, 68: 653-663.

Swailes, S. (2002). Organizational commitment: a critique of the construct and measures. International journal of management reviews.

Taşdan, M. & Yılmaz, K. (2008). Örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel adalet ölçeklerini Türkçe’ ye uyarlama, TED Eğitim ve Bilim Dergisi. 33 (150).

Topaloğlu G. (2005), Dönüştürücü liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranış arasındaki ilişki,(yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Gebze.

Titrek, O. & Bayrakçı, M. & Zafer, D. (2009), Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri, Akademik Bakış, Sayı 17 Temmuz – Ağustos - Eylül, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X, , İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-KIRGIZİSTAN

Ural, A. and Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yılmaz, K. (2010). Kamu ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları ile ilgili görüşleri, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,29(1)

Vey, M. A. and Campbell, J. P. (2004). In-role or extra-role organizational citizenship behavior: Which are we measuring?. Human Performance, 17(1), 119-135.

Williams, S. and Shiaw, W. T. (1999). Mood and organizational citizenship behavior: The effects of positive affect on employee organizational citizenship behavior intentions. The Journal of Psychology, 133(6), 656-668.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN  2378-0991 (online)