Değişime Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Mustafa Toprak, Tuba Aydin

Abstract


Bu çalışma, çalışanların örgütsel değişim sürecine bağlılığını ortaya koymak amacıyla Meyer ve Herscovitch (2002) tarafından geliştirilen Değişime Bağlılık Ölçeği’nin (Commitment to Change Scale) Türkçeye uyarlamayı amaçlamaktadır. Orijinal ölçek duygusal, normatif ve devam olmak üzere 3 alt boyut ve 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin dil geçerliğini sağlamak için, ters çeviri yöntemi kullanılarak Türkçe versiyonu elde edilmiş ve bu ölçeğin Gaziantep ilinde 53 öğretmene iki hafta arayla pilot çalışması yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısını yükseltmek için ölçekten 5. madde çıkarılmıştır ve güvenirlik katsayısı 0.798 olarak bulunmuştur. Daha sonra, ölçeğin yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. AFA sonuçlarına göre, ölçeğin veri setinin faktör analiz için anlamlı olduğu ortaya konmuştur (KMO=.951, Bartlett Testi:.000). AFA ölçeğin 3 boyutlu olduğunu ortaya koymuştur. DFA ile ölçeğin alt boyutları arası korelasyon, madde analizi yapılmıştır ve uyum indeks değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, 16 maddelik, üç faktörlü Değişime Bağlılık Ölçeği öğretmenlerin değişim girişimlerine bağlılıklarını ortaya koymada güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu belirlenmiştir.


Keywords


Eğitimsel Değişim, Değişime Bağlılık, Öğretmenler

Full Text:

PDF

References


Akın, Ü., Akın, A. & Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 01-10.

Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W.(1993). Creating readiness for organizational change. Human Relations, 46(6), 681-703.

Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative data analysis with SPSS release 10 with windows: A guide for social scientist. NewYork:Routledge.

Büyüköztürk, S. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.

Chen, J., & Wang, L. (2007). Locus of control and the three components of commitment to change. Personality and Individual Differences, 42(3), 503-512.

Coch, L., & French, J. R. P.(1948). Overcoming resistance to change. Human Relations, 1, 512-532.

Choi, M. (2011). Employees’ attitudes toward organizational change: A literature review. Human Resource Management, 50(4), 479-500.

Cripe, E. (2009). Gaining Employee Commitment To Organizational Change. Erişim:https://workitect.com/PDF/GainingCommitment.pdf.

Cunningham, G. B. (2006). The relationships among commitment to change, coping with change, and turnover intentions. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 29-45.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilmler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara:Pegem Akademi.

Deutschman, A. (2007). Change or die: The three keys to change at work and in life. New York: Harper Collins Publishers.

Durna, U. & Eren, V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 210-219.

George, J.M., & Jones, G.R. (2001). Towards a process model of individual change in organizations. Human Relations, 54(4), 419-444.

Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: Systematic review and recommendations. Milbank Quarterly, 82(4), 581-629.

Hall, G. E., & Hord, S. M. (1987). Change in schools:Facilitating the process. New York: State University of New York Press.

Herscovitch, L., & Meyer, J. P. (2002). Commitment to organizational change: Extension of a three-component model. Journal of Applied Psychology, 87(3), 474-487.

Isabella, L. A. (1990). Evolving interpretations as a change unfolds: How managers construe key organizational events. Academy of Management Journal, 33(1),7-41.

Jones, R. A., Jimmieson, N. L., & Griffi ths, A. (2005). The impact of organizational culture and reshaping capabilities on change implementation success: The mediating role of readiness for change. Journal of Management Studies, 42(2), 361-386.

Judge, T. A., Thoresen, C. J., Pucik, V., & Welbourne, T. M. (1999). Managerial coping with organizational change: A dispositional perspective. Journal of Applied Psychology, 84(1),107-122.

Lau, C. M., & Woodman, R. W. (1995). Understanding organizational change: A schematic perspective. Academy of Management Journal, 38(2),537-554.

Meyer, J. P., Srinivas, E. S., Lal, J. B., & Topolnytsky, L. (2007). Employee commitment and support for an organizational change: Test of the three-component model in two cultures. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80(2),185-211.

Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human Resource Management Review, 11(3),299-326.

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research, and application. California: Thousand Oaks Publications.

Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measure of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2),224-247.

Porras, J. I., & Robertson, P. J. (1992). Organizational development: Theory, practice, and research. (Eds.: M. D.

Dunnette & L. M. Hough). Handbook Of Industrial and Organizational Psychology. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, s. 719–822.

Tetenbaum, T. J. (1998). Shifting paradigms: From newton to chaos. Organizational Dynamics, 26(4),21-32.

Weeks, W. A., Roberts, J., Chonko, L. B., & Jones, E. (2004). Organizational readiness for change, individual fear of change, and sales manager performance: An empirical investigation. Journal of Personal Selling and Sales Management,24(1),7-1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN  2378-0991 (online)