An Investigation of the Relationship between Organizational Commitment Levels of Academic Staff and Ethical Conducts in Behavioral and Decision Making Process of University Management

Fatma Erol

Abstract


This research is a descriptive study in relational screening model, which aims to identify the relationship between the ethical conduct of university management in behavioral and decision making process and organizational commitment levels of academic staff. The population of the study consists of the academic staff working in Kilis 7 Aralık University in 2014-2015 academic years. The sample is 152 academics selected by simple random sampling model. Ethical Leadership Questionnaire and Organizational Commitment Questionnaire were used to collect data. In data processing, arithmetic mean, correlation and regression analyses were conducted. At the end of the study, it was found out that academic staffs have high-level perceptions related to ethical behaviors of managers and mid-level organizational commitment perceptions. According to the regression analysis results, it was discovered that the perception of the academics on the ethical leadership levels of their managers is a meaningful predictor of their organizational commitment level.

Keywords


Ethics, Ethical Leadership, Organizational Commitment

Full Text:

PDF

References


Acar, G. (2011). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel adalet ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisi. (Unpublished PhD

Thesis). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 298511).

Akdoğan, A. Ve Demirtaş, Ö. (2014). Etik davranışların etik iklim üzerindeki etkisi: Örgütsel politik algılamaların aracı rolü. AKÜ İİBF Dergisi, 16(1), 107-123.

Altun, Y. (2013). Çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerin etik liderlik davranışlarının etkisi. (Unpublished MA Thesis). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri

tabanından elde edildi. (Tez no: 345391).

Aslantaş, C. ve Dursun, M. (2008). Etik liderlik davranışının yöneticiye duyulan güven ve psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisinde etkileşim adaletinin dolaylı rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 8(1), 111-128.

Bayram, L. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: Örgütsel bağlılık. Sayıştay dergisi, 59, 125-139.

Baysal, A.C. ve Paksoy, M. (1999). Mesleğe ve örgüte bağlılığın incelenmesinde Meyer- Allen

modeli. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28, 7-15.

Boylu, Y., Pelit, E. ve Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), 55-73.

Brown, M. E. ve Mitchell, M. S. (2010). Ethical and unethical Leadership: Exploring New Avenves for Future Research Business. Ethics Quarterly, 20(4), 1052-150X.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (4. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.

Sağır, M. (2013). Okul liderliği. N. Can, (Ed.). Kuram uygulamada eğitim yönetimi. (ss. 184- 216). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cevizci, A. (2002). Felsefe tarihine giriş. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Celep, C. (2014). Eğitim yöneticisinin liderlik davranışı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Çelik, V. (2012). Eğitimsel liderlik. (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirel, Y. (2009). Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıt davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 115- 132.

Ertürk, H. (2012). Okul müdürlerinin etik liderlik davranış düzeylerinin incelenmesi (Uşak ili örneği). (Unpublished MA Thesis). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi.

(Tez no: 327798).

Esmer, Y. (2011). İşletmelerdeki etik liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. örneği üzerine bir araştırma. (Unpublished MA Thesis). YÖK Ulusal Tez

Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 289496)

Gül, H. (2002). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirmesi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 37-56.

Helvacı, M.A. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeyleri. Zeitschrift für dieWelt der Türken, 2(1), 391-410.

Kılıç, A.Ç. (2010). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeyleri ile öğretmenlerin yaşadıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki.

(Unpublished PhD). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez

no:278226).

Kök, S.B. ve Özcan, B. (2012). Örgüt kültürünün oluşmasında etkili olan faktörler ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(2), 113-131.

Madenoğlu, C., Uysal, Ş., Sarıer Y. Ve Banoğlu, K. (2014). Okul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin iş doyumlarının örgütsel bağlılıkla ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(1), 47-69.

Marsh, C. (2013). Business executives perceptions of leadership and its development. J Bus Ethics.114, 565-582. Doi: 10.1007/s10551-012-1366-7.

Karacaoğlu, K. (2013). Davranış ve tutum. E. Örücü, ve E. Üngören, (Ed.). Örgütsel davranış. İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Özgan, H., Külekçi, E. ve Özkan, M. (2012). Öğretim elemanlarının örgütsel sinizim ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 196-205, ıssn: 1309-2707.

Podger, A. Ve Menzel, D.C. (2014). East-Weat Voves and Ethical Leadership in China. Symposium İntroduction. Isss: 1099-9922.doi:10.2753/pn 1099-9922160203.

Ponnu, C.H. ve Tennekoon, G. (2009). The association between ethical leadership and employee outcomes- the Malaysian case. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 14(1).

Resick, C.J., Hargis, M.B., Shao, P. ve Dust, S.B. (2013). Ethical leadership, moral equity judgments and discretionary workplace behavior. Human Relations, 66(7), 951-972. doi:10.1177/0018726713481633.

Robbins, S. ve Judge, T.A. (2013). Örgütsel Davranış (14. Baskımdan çeviri), (çev. Ed. İnci Erdem). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Siegel, G.P. (2013). Ethical leadership and organizational commitment in the caf. (Unpublished MA Thesis). Tübitak Ulakbim veri tabanından elde edildi. Saint Mary’s

University, Halifax: Nova Scotia.

Şahin, M.Y., Cengiz, R. Ve Abakay, U. (2013). The invenstigation of the ethical leadership roles of school administrators and organizational commitment of physıcal education teachers. International Journal of Akademic Research, 5(4), 153-160. Doi: 10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.23.

Teyfur, M., Beytekin, O.F. ve Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile okullardaki örgütsel güven düzeylerinin incelenmesi (İzmir

il örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 81-106.

Turhan, M. (2007). Genel ve mesleki lise yöneticilerin etik liderlik davranışlarının okullardaki sosyal adalet üzerine etkisi. (Unpublished PhD Thesis). YÖK Ulusal

Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 204758).

Uğurlu, C.T. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik ve adalet davranışlarının etkisi (Hatay ili örneği). (Unpublished PhD Thesis). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez

no: 240524).

Uğurlu, C.T. ve Üstüner, M. (2011). Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyine yöneticilerin liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 434-448.

Uğurlu, C.T., Sincar, M. ve Çınar, K. (2013). Ortaöğretim okulu öğretmenlerin örgütsel bağlılık

düzeylerine yöneticilerin liderlik davranışlarının etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 266-281.

Usta, M.E. (2013). Okul yöneticilerinin pozitivist ve kaos yönetim anlayışlarını benimsemelerinin kendilerinin ve öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine etkileri. (Unpublished PhD Thesis). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez

no: 191786).

Watson, T. (2010). Leaser ethics and organizational commitment. Winner of the Prize for Outstanding Quantitative Paper Presentation at the Mid- Atlantic Leadership Scholars Forum Ulr, 3(1).

Yaran, C.S. (2010). Ahlak ve etik. İstanbul: Rağbet Yayınları.

Yatkın, A. (2013). Kamu yönetim etiği ve üst düzey yöneticilerin çalışanlarına karş yükümlülükleri. Akademik Bakış Dergisi, 38, ıssn: 1694-528X.

Yıldırm, A. (2010). Etik liderlik ve örgütsel adalet ilişkisi üzerine bir uygulama. (Unpublished

MA thesis). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no:320147).

Yılmaz, E. (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Unpublished PhD Thesis). YÖK

Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 189460).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN  2378-0991 (online)