Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Öğretmen Teftiş Formu”nda Yer Alan Değerlendirme Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

Necdet Konan, Vuslat Oguz

Abstract


Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin “Öğretmen Teftiş Formu”nda yer alan değerlendirme ölçütlerini ne düzeyde gerekli/uygun olduğuna ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya ilinde bulunan ilkokul ve bağımsız anaokullarında görev yapan 107 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Teftiş Formu Değerlendirme Anketi” aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda; Öğretmen Teftiş Formunda yer alan gözlenen davranışların uygunluk düzeyi formun tamamında M=4.16 olarak bulunmuştur. Okul öncesi öğretmenlerin görev yapılan öğretim kurumu, okul öncesi öğretmenliğindeki görev süresi (kıdem) ve görev yaptığı süre içerisinde geçirdiği teftiş sayısının “Öğretmen Teftiş Formu”nda yer alan değerlendirme ölçütlerine ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığı (p>.05) belirlenmiştir. Buna karşın görev yapılan öğrenim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinin puanlar üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu belirlenmiştir (p<.05).


Keywords


Okul Öncesi Öğretmeni, Teftiş Formu, Öğretmen Teftiş Formu

Full Text:

PDF

References


Aydın, M. (1993). Çağdaş eğitim denetimi. (3. Baskı), Ankara: Pegem Yayınevi.

Barutçu, Ş. (2003). Erzurum ili merkez ilköğretim okulu müfettiş, yönetici ve öğretmenlerinin bakışları açısından “yönetici teftiş formu”nda yer alan davranışların önem ve gösterilme düzeyi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Döş, İ. (2005). İlköğretim düzeyinde kullanılan öğretmen teftiş formunun yeterlik düzeyine ilişkin denetçi, yönetici ve sınıf öğretmenleri algıları (Gaziantep örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Gürkan, T. (2007). Öğretmen nitelikleri, görev ve sorumlukları. Okul öncesi eğitimde güncel konular. A. Oktay ve Ö. Polat Unutkan (yayıma haz.), s. 61-84, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Harman, M. (1998). Sınıf öğretmenlerine uygulanacak teftiş form önerisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Has, E. (1998). İlköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki uygulamalarını geliştirmelerinde teftişin rolü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kış, A., Konan, N. ve Sönmez, H. (2011). Öğretmen teftiş formlarının değerlendirilmesi. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi &

TEM-SEN. 22-24 Haziran 2011. Mersin. s. 558-570,

Konan, N., Kış, A. ve Demir, A. (2011). Yönetici teftiş formlarının değerlendirilmesi. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEM-SEN. 22-24 Haziran 2011. Mersin. s. 571-581.

Konan, N. ve Çoban, D. (2013). İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin “Yönetici Teftiş Formu”na ilişkin görüşleri. IV. Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24-26 Mayıs 2013. Balıkesir.

Özen, M. (2002). Sınıf öğretmenlerinin başarı değerlendirmesi (Sivas İli Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Özer, A. K. (1999). Okul öncesi eğitim kurumlarında teftiş uygulamaları (Eskişehir ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sarıyar, Y. (1997). İlköğretim okullarında branş öğretmenlerinin denetiminde kullanılmakta olan teftiş formunun ilköğretim müfettişleri ve branş öğretmenlerince değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Şahin, S. (2005). İlköğretim okullarında uygulanan öğretmen teftiş formlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi (Gaziantep ili Şahinbey ilçesi örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 113-124.

Taymaz, H. (1982). Teftiş: kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Zembat, R. (2007). Okul öncesi eğitimde nitelik. Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. A. Oktay ve Ö. Polat Unutkan (yayıma haz.), s. 25


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN  2378-0991 (online)