Nowadays Perceived Problems And Expectations in Higher Education

Vicdan Altınok

Abstract


Today, universities are one of the institutions that guarantee your future. Fundamental source of wealth of the country in the coming century will be qualified workforce. In our age, it is most important  power science and technology for society. Today's epoch  qualify is the information  epoch  as.    The quality and productivity of universities, which are in search of the basic functions of information age, producing and spreading information, are an important element for the societies. In the success of the universities, the teaching staff is one of the most important elements. It is known that the teaching staff in Turkey have many vocational and economic problems. In this research, problems of higher education institutions, was  the revealed put it in perspective of academics, also try to determine what the expectations are. In the research,  related to the same basic  facts  for single researches or researches series was used in  a qualitative research method. In the research,  primarily working  in different units of the university (Gazi University)   were interviewed a total of (40) academicians. The views of the academics about the problems and expectations of the university are in three sub-dimensions: human resources, education and training and finance. Accordingly, open-ended questions were created. According to the results obtained in the research, economic problems are in the first place as it is in every field of business. The difficulties in master's and doctoral programs are that the educational period is insufficient for foreign language education and the physical conditions, equipment and equipment deficiencies that have an important effect on education and training prevent the necessary qualifications from being taught. Expectations are regulations on wage policies and practices, equal and attractive working ,seen that there is clear and transparent that  an understanding of management.

 

                             Keywords: Higher education, problems, expectations


Keywords


Higher education, problems, expectations

Full Text:

PDF

References


Acar, M. (2012). Üniversitelerde yeniden yapılanmanın aciliyeti ve yeni üniversitelerin sorunları, Eğitime Bakış Dergisi, 8(23), 21-27.

Ay, İ.(2007).Eğitim-Öğretimle ilgili sorunla w3.balikesir.edu.tr/~ay/.../doc/4-egitimle-ilgili-sorunlar-IRFANAY.pdf.Erişim tarihi:28.01.2015

Benek, İ., & Yıldız, İ. (2011). Yükseköğretimde inovasyon. Yeni yönelişler ve sorunlar.Uluslararası Yükseköğretim Kongresi. İstanbul, s.814-821.

Bilgin, V. (2009). Türkiye›de üniversite sorunu ve üniversite çalışanları üzerine bir araştırma.Eğitim Sen. Erişim: http:// www.turkegitimsen.org.tr/lib_basili/94.pdf

Bülbül, T. (2006). Üniversite öğretim elemanlarının ücretlerinin akademik yaşamayansımalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi.

Cenkseven, F. & Meliha T. Dost, (2007).” Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan ÖğretimElemanlarının Mesleki Sorunları” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ç.Ü. SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2007, s.203-218 mtuzgol@hacettepe.edu.tr

Çetinkanat, C. (2002). İş doyumu ve tükenmişlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9: 186- 193.

Çöl, G. ve Gül H. (2005), “Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri Ve KamuÜniversitelerinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 19. Sayı:1, s. 291- 306.

Doğan, D.(2013). Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yükseköğretimve bilim dergisi, cilt/volume 3, sayı, 2, Ağustos, s.108-116 .

Galaz-Fontes, J. F. ve Gil-Anton, M. (1998). Job stisfaction in mexican faculty: An analysis ofits predictor variables. Makale 7th AnnualInternational Conference of the Associationfor the Study of Higher Education konferansında bildiri olarak sunulmuştur, Miami,

Girgin, D. (2007). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının ders yüklerinin bilims çalışma ve araştırma yapma üzerine etkisi üzerine bir durum çalışması. Lisansüstü.Eğitim Sempozyumu. Eskişehir.

Karahan, Ö. & Karahan, A. Y. (2012). Üniversitelerin meseleleri. Yükseköğretim Dergisi, 2(2),80-84.

Karakütük, K., & Özdemir, Y. (2011). Bilim insanı yetiştirme projesi (BİYEP) ve öğretimüyesi yetiştirme programının (ÖYP) değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 26

Klein, Stephan (2007), “Dumber in English” http://www.signandsight.com/features/1438.html12 Temmuz 2007, 6 Temmuz, 2007 tarihinde Frankfurter Allgemeine Zeitung’dayayınlanan makalenin ingilizce çevirisi.

Korkut, H., Yalçınkaya, M., & Muştan T. (1999). Araştırma görevlilerin sorunları. EğitimYönetimi, 17, 19-36.

Küçükcan, T. ve Gür, B. S. (2006). Üniversitelerden Beklentiler ve Yüksek ÖğretimSisteminin Açmazları, 13 Eylül, Ankara:SETA.

https://www.setav.org/universitelerden-beklentiler-ve-yuksek-ogretim-sisteminin-acmazlari/

Merriam, S.B.,(2015). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için Bir Rehber, çev. SelahattinTuran, Nobel Akademik yayıncılık,

Murat, M. (2003). Üniversite öğretim elemanlarında tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma veRehberlik Dergisi, 2, (19): 25-34.

Mutluer, K. (2008). Türkiye’de Yükseköğretimin Başlıca Sorunları ve Sorunlara ÇözümÖnerileri, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, yayın no:2008/380,

Opp, R. D. (1992). Disciplinary differences in faculty career satisfactin. Makale Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education konferansında bildiri olarak sunulmuştur. Minneapolis, MN.

Ozfidan, B. & Aydin, H. (2017). Prospects for Bilingual Education Curriculum in Turkey: A Mainstream Issue. Higher Education Studies. 7(4), 25-35. doi:10.5539/hes.v7n4p9

Ozfidan, B. & Burlbaw, M. L. (2017). A Framework for Understanding of Bilingual Education: A Mixed Method Approach. Journal of Education and Training Studies. 5(10), 188-196. doi:10.11114/jets.v5i10.2533

Ortaş, İ. (2002). Üniversitelerin Sorunları I. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 2(4),

Şen, Z. (2012). Türkiye’de yükseköğretim sistemi eleştirileri ve öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 2(1), s.1-9.

Şenses, F.(2007), Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye Yükseköğretim sistemi: temeleğilimler, Sorunlar, Çelişkiler ve öneriler , ERC Working Papers in Economics

Şenses, F. (1999) Yüksek Öğretimde Öğrenciler: ODTÜ iktisat Bölümü Öğrenci Profili”,ODTÜ Gelişme Dergisi, 26 (1-2), s.179-201.

Şenses, F. (1993) “Akademik Yaşamımıza ilişkin Bazı Gözlem ve Öneriler”, ODTÜGelişme Dergisi, 20 (1-2), s.169-188.

Şenses, F. (1994) “Türkiye'de ve Dünyada Yüksekögretim, Bilim ve Teknoloji”, TÜSİADRaporu üzerine , ODTÜ Gelisme Dergisi, 21 (3), s.564-74.

Şimşek, H. ve Yıldırım, A.(2013). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma yöntemleri, 9.baskSeçkin yayıncılık, s.179-182.

OECD, (2005). “Education at a Glance OECD Indicators, ,Executive Summary, s.34Terpstra, D. ve E., Honoree, A. L. (2004). Job satisfaction and pay satisfaction levels of university faculty by discipline type and by geographic region, Education, 124, (3), s.528-539.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN  2378-0991 (online)